Oikeudenkäynnissä tuomioistuin ratkaisee mitä yksittäisessä asiassa on pidettävä totuutena. Tältä sivulta löydät perustietoa oikeudenkäynnistä. Voit myös ottaa yhteyttä oikeudenkäyntejä hoitavaan lakimieheen, jos sinulla on toimeksianto tulevaan oikeudenkäyntiin liittyen.

Indispositiivinen ja dispositiivinen asia

Indispositiivinen asia on sellainen, jossa sovinto ei ole sallittu oikeudenkäynnissä. Vastaavasti dispositiivisessa asiassa sovinto on sallittu. Valtaosa oikeusjutuista on dispositiivisia. Dispositiivisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että asianosaisella on oikeus määrätä haluaako hän oikeussuojaa, sekä missä laajuudessa ja muodossa oikeussuojaa halutaan.

Pääperiaate on, että tuomioistuin ei voi tuomita muuta tai enempää kuin kantaja on vaatinut.

Next Prev